اخبار دارالاحسان

اساتید برتر دنیا

اساتید برتر دنیا

اطلاع رسانی ۱۲ تیـر ۱۴۰۱

چهار استاد دانشگاه کردستان در لیست دانشمندان برتر دنیا

تبریک عیدسعید فطر، مدیرعامل خیریه دارالاحسان

تبریک عیدسعید فطر، مدیرعامل خیریه دارالاحسان

اطلاع رسانی ۱۲ تیـر ۱۴۰۱

تبریک عید سعید فطر توسط مدیرعامل موسسه خیریه دارالاحسان سنندج

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه

اطلاع رسانی ۱۲ تیـر ۱۴۰۱

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه بین نیازمندان توسط موسسه خیریه دارالاحسان