دفتر مشارکتهای مردمی شعبه شهرک بهاران

واحد مشارکت از بدو تأسیس تا کنون مسئولیت جمع آوری هدایای نقدی و غیرنقدی، مدیریت توزیع صندوقهای صداقات و تخلیه آن در مقاطع زمانی معین را عهده دار بوده است. مضافاً نظارت و پیگیری در حسن انجام وظایف پرسنل این واحد و مراقبت از سمت و سوی هدایا در جهت نیات خیرین را با هدف ارتقاء عزت و مسئولیت پذیری اجتماعی مؤسسه به عنوان یکی از وظایف مهم و حساس را در سالهای اخیر به شکل نیکو پذیرا بوده است.
دفتر مرکزی آن در چهار راه شهدا پاساژ عزتی طبقه دوم می باشدکه هر روز در دو شیفت صبح و عصر آماده ارتباط با مردم می باشد.

دفتر شهرک بهاران : ویلاشهر،خیابان پیرشالیار، خیابان آبشار کوچه شبنم 1 تلفن 08733776860