هیات مدیره

امور اجرایی و تصمیم گیری های مؤسسه دارالاحسان توسط هیات مدیره صورت میگیرد که این افراد با دانش خود مؤسسه را در رسیدن به اهداف متعالی هدایت میکنند. اعضاء هیات مدیره بصورت داوطلبانه فعالیت و بصورت دوره ای هر دوسال یکبار از بین هیات امناء انتخاب می شوند.

اعضاء اصلی هیات مدیره 

  • سید محمد طاهر حسینی (رئیس هیات مدیره)
  • فرید عزت پور (مدیر عامل)
  • رضا بنی نجار
  • خالد قبادی
  • نصرالله ابراهیمی
  • شیرزاد سیفی

اعضاء علی البدل هیات مدیره

  • خالد آریا
  • سعدی سجادی
حامیان مؤسسه