هیات امنا

 • سید طاهر حسینی
 • نصرالله ابراهیمی
 • سعدی سجادی
 • یحیی پرتوی
 • فرید عزت پور 
 • بهاالدین علیمرادی
 • فرید علاقبندان
 • سارا بدرودگر
 • رضا بنی نجار
 • شیرزاد سیفی
 • خالد احمدی نیاز
 •  

حامیان موسسه