مدیر عامل

بر اساس اساسنامه دارالاحسان مدیر عامل برای مدت 2 سال از میان هیات مدیره و یا خارج از آن انتخاب میگردد.

پیام مدیر عامل موسسه

حامیان مؤسسه