مدیر عامل

بر اساس اساسنامه دارالاحسان مدیر عامل برای مدت 2 سال از میان هیات مدیره و یا خارج از آن انتخاب میگردد.

مدیر عامل کنونی دارالاحسان فرید عزت پور

حامیان مؤسسه